ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

0 1.246

Σταδιοποίηση κατά Dukes
Α: Ο όγκος περιορίζεται στο τοίχωμα του εντέρου και δεν επεκτείνεται σε εξωεντερικούς ιστούς και λεμφαδένες.
Β: Ο όγκος περιορίζεται στους περικολικούς ιστούς χωρίς διήθηση των λεμφαδένων.
C: Υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις.
C1: Διηθούνται οι επιχώριοι λεμφαδένες.
C2: Διηθούνται όλοι οι λεμφαδένες μέχρι την έκφυση της κάτω μεσεντέριας αρτηρίας από την αορτή.
D: Υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις.

 

 

Σταδιοποίηση κατά Astler-Coller
Α: Ο όγκος περιορίζεται στον βλεννογόνο και υποβλεννογόνιο χιτώνα.
B1: O όγκος διηθεί και τον μυϊκό χιτώνα.
Β2: O όγκος διηθεί τον ορογόνο και το περικολικό λίπος.
Β3: Επεκτείνεται σε γειτονικά όργανα.
C1: Όταν διηθεί τον μυϊκό χιτώνα αλλά και τους επιχώριους λεμφαδένες.
C2: Όταν διηθεί τον ορογόνο και το περικολικό λίπος αλλά και τους επιχώριους λεμφαδένες.
C3: Επεκτείνεται σε γειτονικά όργανα και προσβάλλει τους επιχώριους λεμφαδένες.

 

 

Σταδιοποίηση κατά ΤΝΜ
0: Tis No Mo
I: T1 No Mo ή T2, No Mo
IIA: T3 No Mo
IIB: T4 No Mo
IIIA: T1 N1 Mo ή T2 N1 Mo
IIIB: T3 N1 Mo ή T4 N1 Mo
IIIC: Οποιοδήποτε T N2 Mo
IV: Οποιοδήποτε T, οποιοδήποτε N M1

 
Πρωτοπαθής όγκος (T)
Tx: Αδυναμία εκτίμησης ύπαρξης πρωτοπαθούς εστίας.
T0: Χωρίς ένδειξη ύπαρξης πρωτοπαθούς εστίας.
Tis: In situ carcinoma: Ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα ή διήθηση της βασικής μεμβράνης χωρίς επέκταση στην βλεννογόνια μυϊκή στoιβάδα.
T1: Επέκταση της διήθησης έως τον υποβλεννογόνιο χιτώνα.
T2: Διηθεί μέχρι τον ιδίως μυϊκό χιτώνα.
T3: Διηθεί δια του μυϊκού χιτώνα το περικολικό ή περιορθικό λίπος.
T4a/b: Διηθεί το σπλαγχνικό περιτόναιο / Διηθεί τα παρακείμενα όργανα.

 
Περιοχικοί λεμφαδένες (Ν)
Nx: Δεν μπορούν να εκτιμηθούν οι επιχώριοι λεμφαδένες.
N0: Χωρίς μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες.
N1: Μετάσταση σε 1-3 επιχώριους λεμφαδένες.
N2: Μετάσταση σε 4 ή περισσότερους επιχώριους λεμφαδένες.

 
Απομακρυσμένες μεταστάσεις (M)
Mx: Αδυναμία εκτίμησης ύπαρξης απομακρυσμένων μεταστάσεων.
Μ0: Χωρίς ένδειξη ύπαρξης απονεκρωμένων μεταστάσεων.
Μ1: Παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων
Χρήση άλλων προσδιοριστικών παραγόντων

 
Υπολειπόμενη νόσος (R)
Rx: Αδυναμία εκτίμησης ύπαρξης υπολειπόμενης νόσου.
R0: Χωρίς ένδειξη ύπαρξης υπολειπόμενης νόσου.
R1: Παρουσία μικροσκοπικής υπολειπόμενης νόσου
R2: Παρουσία μακροσκοπικής υπολειπόμενης νόσου

 
Βαθμός διαφοροποίησης νεοπλάσματος (G)
Gx: Αδυναμία εκτίμησης βαθμού διαφοροποίησης.
G1: Υψηλής διαφοροποίησης.
G2: Μέτριας διαφοροποίησης.
G3: Χαμηλής διαφοροποίησης.
G4: Αδιαφοροποίητο.

Αφήστε μια απάντηση